Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2014


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-09-01 till och med 2014-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt fjortonde verksamhetsår 2013/2014 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget- och uppföljningsrutiner.

Föreningen har som målsättning att spel- och medlemsavgifter ska i förhållande till andra idrotter vara lägre. Detta för att ge fler möjlighet att medverka och att bidra till förbundets vision om att vara ”Sveriges mest tillgängliga idrott”

Föreningen har under flera år arbetat långsiktigt för att skapa ekonomiska förutsättningar att dels ge utrymme för att utveckla och avlöna föreningens unga coacher dels att kunna anställa välutbildade coacher men också för att kunna göra nysatsningar.

Detta långsiktiga arbete har under många år inneburit att klubben nu har kanslichef samt 5 tränare anställda på mellan 40 % och 90 %.

En allt mer professionell verksamhet drar till sig fler spelare men ställer samtidigt hela tiden högre krav på ökad kvalité i form av bättre träningsförutsättningar, mer fysträning, utveckling av coacher mm. Det medför också spel i högre serier, mer spel i RM och USM samt möjligheter till deltagande i nationella och internationella turneringar.

Under året har satsningar gjorts bl.a för att etablera samarbetet med Täby Basket som innebär att alla ungdomar från det att de börjar gymnasiet spelar under det gemensamma namnet Norrort. Styrelsen har bedömt att denna satsning är nödvändig för att kunna ge alla ungdomar möjlighet att kunna spela på sin nivå i sin hemmamiljö och för att också kunna erbjuda de yngre spelarna en bra verksamhet och en visshet att de kan fortsätta spela även när de börjar gymnasiet.

Denna satsning har inneburit ökade kostnader och för året innebär det en viss förlust i verksamheten. Föreningen har under flera år aktivt arbetat för att stärka balansräkningen för att kunna göra den här typen av satsningar vilket gör att årets förlust varit med i beräkningen när beslut om samarbete togs.

Ett fortsatt fokus på intäkter och kostnader blir de kommande åren viktigt för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

Under året har fortsatt stora förbättringar i administrationen skett. Fakturering och att aktivt följa upp närvarokort har blivit betydligt bättre och lett till ökade intäkter samt att kundfodringar kraftigt minimerats. Förbättringarna i rutiner för detta har gett en god överblick och bra beslutsunderlag för de satsningar som nu görs och med sikte att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren.

Budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 visade ett underskott kopplat till klubbens satsningar och resultatet är – 99 164 kronor. Föreningens ekonomiska mål är således uppfyllt för verksamhetsåret. 

 

Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande och styrelseledamöter väljs för ett år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2013/2014 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Rolf Lundgren, ordförande  

Erik Salén, vice ordförande                

Gunnar Ek, styrelseledamot (kassör)         

Kent Andersson, styrelseledamot (sekreterare)  

Anna Jeppsson, styrelseledamot (ansvarig basketskolan)      

Elisabet von Uthmann, styrelseledamot (coachansvarig)                                        

Johan Tjernberg, styrelseledamot

Victoria Vernet, styrelsesuppleant

 

Revisorer

Mikael Mononen

Helen Fasth Gillstedt 

 

Valberedning

Rolf Lundgren, ordförande

Inger Lundin, ledamot

Per Malmqvist, ledamot

 

Vid årsmötet 2013 invaldes Gunnar Ek som styrelseledamot på en period om ett år. Victoria Vernet valdes som suppleant på 1 år. Ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år.

En styrelseledamot, Helen Fasth Gillstedt avgick efter många års styrelsearbete och stort engagemang inom Djursholm Indians.

Helen Fasth Gillstedt är en av de som starkast bidragit till föreningens utveckling de senaste 10 åren. Helen har med ett djupt engagemang, stor kunskap, klokhet och driv sett till så att föreningen både sportsligt och ekonomiskt kontinuerligt stärkts sin position.

Föreningen är tacksam för att Helen nu arbetat parallellt och kommande verksamhetsår tar över efter Michael Mononen som revisor och att vi får en fortsatt kontinuitet av i en revisor som kan bidra med ett stort kunnande.

Djursholm Indians riktar ett varmt tack till allt arbete som Helen har bidragit med.

 

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits nio styrelsemöten. 

 

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor COOP Enebyängen. Till detta har klubben också ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer.

 

Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 483 medlemmar fördelat på 189 kvinnor och 284 män. Av dessa är 385 i åldrarna 7 till 20 år fördelat på 153 kvinnor och 217 män.

Klubben har haft fyra lag i seniorserier varav tre i samarbete med Täby Basket under det gemensamma namnet Norrort.

9 lag har deltagit i Mitt i Cupen. 14 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC och EB. Klubben har även detta år haft stora idrottsliga framgångar. Relativt klubbens storlek konstaterar vi år från år att nivån på våra lag är mycket god.

I Norrortssamarbetet har Herrar spelat i division 1 och 2 och damerna i division 2. Damerna överaskade och

Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. F98 tog brons i RM , P98 kom till Elite 8 i RM.  F98 och U20 (Norrort) tog guld i Göteborg Basketball festival.  

 

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 10 lag i åldrarna födda 04 till 05. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam ungefär lika många flickor som pojkar har spelar i basketskolan.

 

Turneringar

F98 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. F98 har också under året deltagit i EYGBL (European Youth Girl Basketball League) där det mött kvalificerat europeiskt motstånd.

Föreningen har fortsatt att satsa på att delta i Eskilstuna Energi och Miljö cup för de yngre lagen och Göteborg Basketball festival för de äldre lagen. Till båda turneringarna har flertalet lag deltagit. Utöver detta har lag deltagit i Peak Cup, Lundaspelen, Lampe Challenge och Tälje Cup.

 

Motionsbasket

Indians har två motionslag som spelar. Damlaget ”Djursholm sixties”, herrlaget ”H7”. Herrlaget har under året spelat i Division 7.

 

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

 

Kul och klubbkänsla

 • Över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar 
 • Engagerade föräldrar och publik på matcherna
 • Mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O

 • Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt 
 • Coacher ska ha bra nätverk
 • Coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd ger topp

 • Fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen 
 • Hög kvalitet för att utveckla basketen och social mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
 • Vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

 

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

 

Coacherna är A och O; coachsatsning

Våra unga coacher tillsammans med de äldre coacher som finns inom klubben gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig. Vi fortsätter samarbetet med DaleCarnegie och delar ut stipendium för International Youth Leadership Programme

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs, steg 1 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi.

Satsningen på unga coacher är fortsatt klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt. Coachskolan omfattar idag coacher i åldrarna 13 till 18 år.

 

Kul och klubbkänsla

Vi kan konstatera att det är fler och fler som kommer till Friberga även när de inte har träning eller matcher.  Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen (våra uppskattade hallråttor) och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Det är inte ovanligt att det på helgmatcherna är upp till 80 till 100 personer som tittar på matcher.

Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft RM, USM, EBC (för de minsta). Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet.

Under året har Friday Nights fortsatt varit uppskattat och genomförts 2 till 3 gånger per termin.

 Ett 30-tal spelare i olika åldrar åkte också tillsammans till Italien på träningsläger. Precis som förra året var vi med på Lidingös Karlstadsläger dit ett antal spelare och tränare åkte

 

Bredd ger topp

Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar och skapa gemenskap.

Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först i 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.

Norrortssamarbetet är en viktig del i att fortsätta arbetet med att ”Bredd ger topp” för de som börjar i gymnasiet.

Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog.

 

Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket (Norrort)

Under våren 2012 beslutade Djursholm Indians och Täby Basket för att inleda ett mångårigt samarbete med syftet att skapa förutsättningar för en starkare utveckling i hela Norrort. Bakgrunden är de svårigheter som klubbar har att kunna behålla ungdomar kvar i idrotten från 15 – 16 års ålder.

För att klara detta krävs att det finns både bredd och topp. Båda klubbarna har de senaste åren fått se duktiga spelare gå till andra klubbar där de kan få bättre utveckling med följd att lag ramlat samman och även de som vill fortsätta på en mindre krävande nivå slutar.

Samarbetet bygger på att skapa gemensamt representationslag för herrar och damer samt att årligen fånga upp äldre spelare och hitta konstellationer som leder till att det finns träningsmöjligheter och lag för alla att spela i. Samarbetet innebär att:

 • Klubbarna får bättre ekonomiska möjligheter att anställa bra tränare
 • Representationslag som spelar i division 1 herrar och division 2 damer där spelarna kommer från Norrort och som ger bra förutsättningar för fortsatt utveckling för de som satsar mest
 • Gemensamma äldre ungdomslag från U17 där det finns förutsättningar för både att spela för att det är roligt och att satsa mycket.

Säsongen 2013/14 är första säsongen som samarbetet har varit igång. Resultatet så här långt är över förväntan. Vi har lyckats behålla flertalet spelare och även fångat upp spelare från övriga Norrort som inte haft lag att spela i. 

Idrottsligt lyckades våra damspelare i division 2 med bedriften att föra laget till division 1 vilket gör att vi tidigare en förväntat lyckats skapa den struktur vi eftersträvar.

Norrort har också lyckats knyta till sig mycket kvalificerade tränare som ser vår satsning som spännande. Både Herr- och Damlaget har i Christer Stjernborg och Jenny Håkanson mycket meriterade tränare.

 

Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Sedan två år tillbaka har klubben tack vare en väl skött ekonomi kunnat öka antalet anställda vilket medfört betydligt ökad kvalité i allt från administration till träningar

Djursholm Indians har under året haft följande anställda

 • Inger Lundin har varit anställd (till 50 %) som kanslichef
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).
 • Magnus Fogelberg har varit anställd (till 90 %) som tränare.
 • Kevin Taylor Lundgren har varit anställd (till 50 %) som tränare
 • Roger Lundin har varit anställd (till 40 %) som tränare.
 • Eric Ward har varit anställd (till 50 %) som tränare
 • Jenny Håkanson har anställts på 70 % som ansvarig för Norrorts damlag från och med 1 augusti.

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu har gett den ekonomiska stabilitet som innebär att klubben klarar kostnader för en mycket kvalificerad kanslifunktion och fem mycket kvalificerade och välrenommerade tränare.

Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt

 

Kommande verksamhetsår

Föreningen har de senaste åren haft en positiv utveckling i alla avseenden, sportsligt, antal medlemmar och omsättning. Att växa innebär också påfrestningar. Trycket på att utveckla ledare har ökat, att spela högre upp i seriesystemet ökar kraven på utbildade funktionärer och kräver mer kringarbete, administrationen öka mm. 

Under kommande år kommer Fribergahallen att renoveras. Föreningen är representerad i arbetsgruppen och ser med tillförsikt fram emot att få en snygg hall där föreningen kan sätta sin prägel.

Fokus under det kommande året är att:

 • Att göra en genomlysning av föreningens målsättningar och arbetssätt för att kunna hantera den större arbetsinsats och ekonomi som krävs.
 • Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr- och Damserierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.
 • Fortsätta satsningen på basketskola och coachskola. Långsiktigt är detta av största betydelse för att garantera en bra kvalité.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.
 • Stabilisera Norrorts samarbete och arbeta för att detta långsiktigt blir framgångrikt.
 • Fortsätta arbetet med att söka efter kvalificerade tränare och med målsättning att kunna ersätta dessa upp till 50 %.

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Summan av de satsningar som görs kan enligt plan finansieras. Tidigare års överskott är balanserade och skapar en trygghet för den expansionsfas klubben är inne i och som förutsätter långsiktig finansiering.

 

Rolf Lundgren

Erik Salén                           

Elisabet von Uthmann

Anna Jeppson                                                              

Gunnar Ek

Johan Tjernberg                                                                                                       

Kent Andersson

 

Djursholm den 7 oktober 2014

Uppdaterad: 02 NOV 2014 19:26 Skribent: Gunnar Demnert
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info