Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2018


Verksamhetsberättelse 2018

 

1.            Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2017-09-01 till och med 2018-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

2.            Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt 19 verksamhetsår 2017/2018 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

3.            Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Föreningen har som målsättning att spel- och medlemsavgifter ska i förhållande till andra idrotter vara lägre. Detta för att ge fler möjlighet att medverka och att bidra till förbundets vision om att vara ”Sveriges mest tillgängliga idrott” och att verka i linje med RFs mål att sänka trösklarna till idrotten.

 

Ökade lönekostnader i kombination med minskade intäkter främst från reducerat Idrottslyft samt minskande medlemsantal ledde till att föreningen gick back under verksamhetsåret 2016/2017. Under året har fokus i ekonomin varit att vända trenden med minskade medlemmar samt att minska personalkostnaderna.

 

Under året har fortsatta satsningar gjorts på samarbetet med Täby Basket som innebär att alla ungdomar från det att de börjar gymnasiet spelar under det gemensamma namnet Norrort. Styrelsen är nöjd med denna satsning och ser den som nödvändig för att kunna ge alla ungdomar möjlighet att kunna spela på sin nivå i sin hemmamiljö och för att också kunna erbjuda de yngre spelarna en bra verksamhet och en visshet att de kan fortsätta spela även när de börjar gymnasiet. För att stärka Norrorts ekonomi och avlasta ägarklubbarna beslöt styrelsen under året att, tillsammans med Täby, starta AVM Norrort – ett nätverk för företagande i Norrorts område. Tanken är att överskottet från nätverket skall hjälpa till att finansiera Norrorts verksamhet.

 

Ett fortsatt fokus på både intäkter och kostnader blir de kommande åren viktigt för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

 

Verksamhetsåret 2017/2018 visar föreningens resultat på ett mindre underskott om 10 000 kronor. Föreningens ekonomiska mål att uppnå balans i ekonomin anses därför vara uppfyllt för verksamhetsåret. 

  

4.            Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande väljs för ett år och styrelseledamöter väljs för ett, eller två, år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2017/2018 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Lars Erik Hillbom, styrelseledamot, ordförande  

Mia O’Connor, styrelseledamot, kassör         

Gunnar Demnert, styrelseledamot, sekreterare  

Anna Dahlborg, styrelseledamot

Johan Järte, styrelseledamot

Tony Clark, styrelseledamot

Kent Andersson, styrelsesuppleant

 

5.            Revisorer

Laila Hammare

Helen Fasth Gillstedt

 

Valberedning

Inger Lundin, ordförande

Elisabeth Ringmar, ledamot

Anders Toren, ledamot

 

Vid årsmötet 2017 invaldes Anna Dahlborg och Johan Järte som styrelseledamöter för en period om ett år. Elisabet von Uthmann och Rolf Lundgren avsade sig omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år.

 

Styrelsen tackar Elisabet von Uthmann och Rolf Lundgren för ett mångårigt engagemang. Elisabeth och Rolf har på ett fantastiskt sätt bidragit till att föreningen kunnat fortsätta utvecklas och som engagerade föreningspersoner med ett hjärta för föreningen lovat hjälpa till där så behövs kommande år.

 

6.            Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits nio styrelsemöten. 

 

7.            Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Viktor Rydbergs Samskola, Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

8.            Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

9.            Sponsorer

Klubben har f.n. ingen huvudsponsor. Under året initierades arbete med inriktning på att skapa en tydlig sponsorstrategi och tydliga upplägg för att teckna sponsorer. Första steget, att revitalisera föreningens vision, mission och värdegrund är genomförd och fungerar som en god grund för det fortsatta arbetet med att attrahera sponsorer.

 

10.         Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 460medlemmar varav 56 procent män och 44 procent kvinnor. 12 procent av medlemmarna är över 20 år.

Klubben har haft tre lag i seniorserier samt fyra ungdomslag i samarbete med Täby Basket under det gemensamma namnet Norrort.

Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. Tre lag tog sig till RM/USM Final Four, Djursholm F03, Norrort HU17 samt Norrort DU17.  Norrort HU17 vann första platsen och Norrort DU17 kom trea i sina respektive slutspel.

Djursholm F03 kvalificerade sig dessutom till Final Four i Spalding Basket Cup och tog andra platsen i Göteborg Basketfestival. Laget har också 3 spelare uttagna till Miki Herkel Cup och en spelare uttagen till U15 landslaget.

 

Utöver starka resultat har verksamheten växt och flera lag har nu över 20 spelare.  Det är speciellt glädjande att föreningen attraherar spelare att börja i åldergrupper över U12.

Vidare har föreningen medverkat i kommunens öppna sommaraktiviteter genom att hålla öppen träning i Friberga. Djursholm Indians medverkade också på Hamnens dag i Stocksund och har arrangerat öppna dagträningar under sportlovet samt första veckan på sommarlovet.

 

 Under året har fyra ”Friday Challenge-kvällar” arrangerats. Friday Challenge är en 3x3 tävlingskväll med målsättningen att inspirera till spontanidrottande, att ungdomar skall spontant starta basketaktiviteter på de korgar som finns offentligt inom kommunen eller privat hos invånarna. Under en Friday Challenge-kväll så mixas lagen med varierande årskullar samt pojkar och flickor. Syftet med mixandet är att försöka skapa så jämna lag som möjligt vilket inspirerar till spännande och engagerande matcher samt att stimulera förmågan att skapa matcher även med varierande spelarförmågor, som det kan se ut på en skolgård t.ex.

 

En av de ordnade ”Friday Challenge” tillställningarna var en ”girls only” där även Täby Basket var inbjudna. Orsaken till att endast flickor var inbjudna var för att stimulera fler flickor till att deltaga. ”Friday Challenge” har blivit en populär tillställning och som mest har det varit 80 deltagare på en kväll.

 

 

11.         Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. För nybörjargruppen, pojkar/flickor födda 2011, har träningen bedrivits av en ungdomsgrupp som turats om att leda övningarna. Detta har skett under ledning av Elisabet von Uthmann och har varit väldigt lyckosamt. Totalt har drygt 20 pojkar och flickor deltagit i ”älvornas” nybörjarträningar.

En insats för Pojkar födda 2010 genomfördes genom att besöka Ekebyskolan. Detta resulterade i att flera nya kom till P10 träningen.

Basketskolan har haft 11 lag i åldrarnafödda06 till 11. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam och flera av lagen har vuxit under året.

 

12.         Motionsbasket

Indians har två seniora motionslag: damlaget ”Djursholm Indians 60s” och herrlaget ”H7”.

 

13.         Satsningar under året

Under året har styrelsen initierat ett arbete för att revitalisera klubbens vision, mission, mål och filosofi.

 

Vision

Djursholm Indians ska vara en av Stockholms bästa basketklubbar som med engagemang, glädje och sportsliga framgångar lockar fler att delta och spela basket. Genom långsiktigt arbete, stimulerande och utvecklande träningar ger vi alla medlemmar möjlighet att växa på och utanför planen. Hos oss trivs man och har roligt.

 

Mission

 • Verka för sportsliga framgångar inom ungdomsbasket i Danderyds Kommun
 • Så många som möjligt, så länge som möjligt
 • Utveckla unga människor på och utanför basketplanen
 • Verka för en aktiv fritid genom basket
 • Att bedriva träningsverksamhet med hög kvalitet

Djursholm Indians verkar för sportsliga framgångar i Stockholmsregionen och nationellt. Vi vill ge ungdomar i Danderyds Kommun en aktiv fritid genom att bedriva träningsverksamhet av hög kvalitet. Vi vill utveckla unga människor på och utanför basketplanen och vill att så många som möjligt spelar så länge som möjligt.

 

Värdegrund

 • Bredd ger topp
 • Passion, glädje, respekt, energi, fokus, trygghet och engagemang
 • Laget före jaget – ta hand om varandra, både på och utanför planen
 • Bli en bra lagkamrat, inte bara en bra basketspelare
 • Trygghet att våga göra misstag, det är så man lär sig och växer
 • Delaktighet och gemenskap

 

Djursholm Indians är öppen för alla och den enskilde individen ges möjlighet till personlig utveckling – vi tror att bredd ger topp. Vår värdegrund bygger på glädje, delaktighet och gemenskap. Värdegrunden präglas av engagemang, prestationslust, respekt och trygghet för varje spelare att utvecklas i sin egen takt.

 

Under året har också gjorts en satsning på att lyfta fram och förtydliga policys och regler för verksamheten. Styrelsen har engagerat BRIS för att upplysa om hur klubben skall jobba med säkra och trygga möten i verksamheten.

 

Styrelsen beslutade under året att öka fokus på unga coacher. Flera unga spelare har tagit upp en roll som assisterande coacher i basketskolans lag. Styrelsen har också beslutat att klubben skall driva en organiserad utbildning inriktad på att höja och säkerställa kvaliteten på coachandet. Initiativet bedrivs under namnet ”Next Generation Coach Academy” (NGCA) och har temamöten varje månad för alla coacher. Syfte är att lyfta kvaliteten på coachandet, initiera flera ungdomar som coacher samt stimulera samarbetet mellan lag och coacher i föreningen.

  

14.         Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket (Norrort)

Samarbetet gällande Norrort, mellan Djursholm och Täby, har pågått sedan 2012. Norrort styrs av de båda klubbarna gemensamt via Norrortsrådet.

 

Under året har flera diskussioner och en gemensam gruppövning genomförts, med syfte att se på hur man upplever samarbetet i Norrort och att se på hur verksamheten skall fortsätta. Både Täby och Djursholm konstaterade att samarbetet i grunden varit mycket bra och att Norrort tillfört något positivt som de båda klubbarna skulle haft svårt att själva genomföra. Det konstaterades också att det finns ett behov att ta nya tag, sikta framåt och sätta nya mål för Norrorts verksamhet.

 

15.         Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Som stöd har klubben under året haft följande anställda

 • Inger Lundin har varit anställd som kanslichef.
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind.
 • Magnus Fogelberg har varit anställd som tränare.
 • Jovana Ciric har varit anställd från augusti till februari som tränare både inom Djursholm Indians och Norrort
 • Mattia Guarenghi har varit anställd som tränare för Norrorts DU17

 

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

 

16.         Kommande verksamhetsår

Föreningen har det senaste året haft en positiv utveckling med ökande medlemmar samt ökande omsättning. Årets resultat är nära balans trots bortfallet av tunga intäktsposter som Idrottslyftet. Detta har skett främst genom att antalet medlemmar har ökat och att träningsavgifterna har justerats. Att växa innebär också påfrestningar. Trycket på att utveckla ledare har ökat, att spela högre upp i seriesystemet ökar kraven på utbildade funktionärer och kräver mer kringarbete, administration mm. 

Fokus under det kommande året är på följande:

 • Utökad satsning på de yngsta lagen i Djursholm Indians. Vi vet att coacher är A och O. Med den satsning vi gör på unga coacher vill vi lyfta nivån på coachandet, engagemanget i klubben samt ge ungdomar ytterligare möjligheter till personlig utveckling.
 • Jobba vidare från det arbete som gjorts för att lyfta klubbens vision, mission samt värdegrund och utnyttja kraften från dessa till att engagera ideellt arbetande samt ekonomiskt bidragande.
 • Styrelsen har beslutat anställa en nyanländ under formen ”extratjänst”. Mohammad Satla kommer att jobba som ”klubbassistent” med ansvaret att se till att verksamheten fungerar i hallen inför matcher, hjälpa till att genomföra arrangemang och i övrigt assistera klubben med praktiska göromål. Detta skall hjälpa klubben att kunna genomföra fler initiativ samtidigt som det hjälper Mohammad att komma in i det svenska arbetslivet.
 • Bli starkare på nyrekrytering. Vi har en fortsatt potential att fånga upp ungdomar i Danderyd och kommer att stärka vårt arbete mot kommunens skolor.
 • Satsning på att få fler föräldrar engagerade. Det krävs mycket ideellt arbete för att driva en stor ungdomsverksamhet. Vi har många engagerade föräldrar och kommer under året att arbeta aktivt för att fler ska kunna vara med och bidra till utvecklingen.
 • Styrelsen har beslutat att tillsammans med Täby driva Affärsnätverket AVM Norrort. Genom att anlita Jan Marklund för uppgiften att driva nätverket AVM Norrort så ämnar klubbarna kunna få ett hälsosamt tillskott till Norrorts verksamhet och därmed avlasta de respektive klubbarna.
 • Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål.
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr- och Damserierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.
 • Fortsatt satsning på att stimulera spontanidrottandet via 3x3 och liknande initiativ.

 

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Den negativa trenden gällande medlemsantalet har vänt och åtstramning avseende utgifter i kombination med en nödvändig justering av träningsavgifterna så är ekonomin i balans.  Klubben har ett betryggande eget kapital vilket skapar förutsättningar för att kunna fortsätta en framgångsrik utveckling av verksamheten. Det krävs dock fortsatt fokus på ekonomin för att säkerställa balans och att verksamheten bedrivs på sunda premisser.

 

 

Lars Erik Hillbom

Mia O’Connor   

Gunnar Demnert                  

Anna Dahlborg

Johan Järte

Tony Clark     

 

                                                                                                

 

 

 

 

Djursholm den 9 oktober 2018

Uppdaterad: 02 MAR 2019 14:35 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info